Główne zadania przedszkola

GŁÓWNE ZADANIA PRZEDSZKOLA

I. Opieka, kształtowanie i rozwijanie dobrych zachowań, nawyków i cech charakteru dziecka.
II. Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
III. Rozwijanie kontaktu z Bogiem poprzez wartości chrześcijańskie.
IV. Integracja oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola.

Pozwolić dzieciom odnajdywać REGUŁY, według, których muszą postępować wszyscy członkowie społeczeństwa.
Powinniśmy również wprowadzać RYTUAŁY, które odciążą nas od konieczności nieustannego porządkowania świata na nowo.
Poza tym powinniśmy wyznaczać REWIRY, których dzieci muszą działać i odpowiadać za swoje czyny, które więc ograniczają ich aktywność do czegoś określonego.
/ Peter Pauling SZCZĘŚLIWE DZIECI/

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ WYCHOWANIA DZIECKA

Pokaż twojemu dziecku trwałą, nieustającą miłość i opiekę – tak ważne dla jego umysłowego i duchowego zdrowia jak pożywienie dla ciała!
Bądź hojny w poświęcaniu dziecku swojego czasu i okazywaniu mu twojego zrozumienia – bawienie się dzieckiem lub czytanie na głos liczy się o wiele więcej niż uporządkowane, funkcjonujące bez zakłóceń gospodarstwo domowe.
Umożliwiaj twojemu dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i już od pierwszych dni jego życia „zanurz” je w mówionym języku – wzbogaca to jego duchowy rozwój.
Zachęcaj dziecko do zabawy w każdej formie: w pojedynkę , z innymi dziećmi, do badania świata, naśladowania, eksperymentowania, budowania, kreatywnego tworzenia.
Chwal częściej i głośniej wysiłki i osiągnięcia.
Powierzaj dziecku stale rosnącą odpowiedzialność – podobnie jak i inne umiejętności trzeba je wciąż trenować.
Pamiętaj o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju – sposób, w jaki traktujesz jedno i który jest dla niego zupełnie w porządku, dla drugiego może być niewłaściwy.
Pokazuj swoją dezaprobatę i niezadowolenie w taki sposób, który nie będzie oznaczał dla wieku, osobowości i rozumienia dziecka zbyt wygórowanych wymagań.
Nigdy nie używaj groźby pozbawienia dziecka miłości albo, że je komuś oddasz. Możesz odrzucać i nie akceptować jego zachowania, ale nie pozwól nigdy, by zrodziło się w nim podejrzenie, że możesz odrzucać jego osobę.
Nie oczekuj wdzięczności. T woje dziecko nie prosiło się, żeby przyjść na świat – to była Twoja decyzja.”

Mia Kellmer Pringle, „Czego potrzebują dzieci”

Ad.I.

Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

Formy – spacery, krótkie wycieczki, wycieczki krajoznawczo – turystyczne:

prowadzenie tablicy – „Wzorowy przedszkolak” opracowanie programu wychowawczego.
wprowadzenie Kontraktu Przedszkolaka we wszystkich grupach wiekowych
spotkania z panem policjantem , rozmowy i zajęcia pokazowe w zakresie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, w domu i na ulicy
prowadzenie akcji „Zdrowe ząbki” – spotkanie z lekarzami specjalistami.

Ad.II.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej, cenią środowisko w którym żyją, dostrzegają jego piękno.
Nauczyciele kładą nacisk na wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniają jego potencjał rozwojowy.

Organizacja zajęć dodatkowych:

Język angielski
Gimnastyka korekcyjna
Taniec
Rytmika
Schola
Katecheza
Kącik artystyczny
Kącik plastyczny
Basen

Klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy, stosujemy aktywne metody pracy z dziećmi:

metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
gimnastyka twórcza R. Labana
matematyka wg Gruszczyk –Kolczyńskiej
metoda dobrego startu M. Bogdanowicz
metoda nauki czytania I.Majchrzak
metoda mówienia i słuchania A.Faber i E. Mazlisch
metoda zajęć muzyczno – ruchowych K.Orff.

Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w miarę potrzeb. Zapewnienie możliwości rozwoju dzieciom uzdolnionym.

Ad.III

„Rodzice…są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i pierwsi za głoszenie im Wiary. Mają oni obowiązek kochać i szanować swoje dzieci jako osoby ludzkie i jako dzieci Boże…W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wychowania swych dzieci w wierze chrześcijańskiej” KKK 2221-2231

Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka.
Chcemy, aby dziecko poznawało wartości chrześcijańskie poprzez oddziaływania wychowawczo – dydaktyczne tj. poprzez dostarczanie mu wiedzy, wzorców i przeżyć prowadzących do odkrywania – dobra, piękna, prawdy, odróżniania dobra od zła.
W dobie komercjalizacji i zaniku tożsamości, tradycji oraz wartości ogólnoludzkich staramy się i zachęcamy do wychowywania dzieci poprzez sięganie do korzeni chrześcijańskich, proponujemy rodzinę wielopokoleniową, dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków poprzez:

wspólne okolicznościowe uczestnictwo we Mszy świętej, czytanie i rozważanie Pisma świętego, czytanie literatury katolickiej, zapoznanie z wybranymi, bliskimi dzieciom żywotami świętych.
Rodzinne pielgrzymowanie do najbliższego sanktuarium i odkrywanie Boga poprzez kontakt z przyrodą, muzyką i literaturą.

Ad.IV.

„Każdy człowiek jest indywidualnością, ma swoje „genetyczne odciski palców”, jest oryginałem, jest jedyny w swoim rodzaju.
Dzieci nie są zminiaturyzowanymi dorosłymi, mają oni potrzeby, wynikające z ich wieku i poziomu rozwoju i „naturalnie” myślą, czują i działają zupełnie inaczej niż dorośli.
Każdy człowiek nosi w sobie „subiektywny program” swojego duchowego i umysłowego rozwoju, ale program ten nie jest nikomu znany.
Samokształcenie i samowychowanie jest możliwe.”
/ Peter Pauling „SZCZĘŚLIWE DZIECI”/

Placówka podejmuje działania mające na celu pedagogizację
Rodziców – w tym celu organizujemy dni otwarte i zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-4 letnich, organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
Informowanie rodziców o rozwoju i postępach dziecka przez:

bieżące kontakty
zebrania grupowe
prezentowanie prace dzieci i ich osiągnięć ( sukcesy dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach) na tablicy kącik osiągnięć.
udostępnianie kart obserwacji oraz testów dojrzałości szkolnej
Podawanie do ogólnej wiadomości harmonogramu imprez.
Organizowanie spotkań ze specjalistami(logopeda, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej) prelekcje do systemu wychowania ( w celu opracowania spójnego, jednolitego programu wychowawczego)
Na bieżąco informowanie rodziców o postępach dziecka .
Organizować spotkania z okazji uroczystości zgodnie z harmonogramem.
Przedszkole w sposób partnerski współpracuje z rodzicami, zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności.

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne:

  • w okresie od dnia: 01.09 do dnia 31.07
    od godz.  6.30 - 16.30 od poniedziałku do piątku włącznie
  • przerwa wakacyjna: sierpień

Szybki kontakt

tel. 85 740-66-50, 85 740-66-51

przedszkolesmbial@gmail.com

ul. Rynek Kościuszki 5
15-091 Białystok