Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Białymstoku

Opracowana przez zespół w składzie: s. mgr Anna Galewska, mgr Ewa Stasiełuk

STRUKTURA PROGRAMU

Uwarunkowania prawne i powiązania z innymi dokumentami.
Misja przedszkola.
Wizja przedszkola.
Wymagania dotyczące pracy przedszkola.
Załączniki:
Statut przedszkola
Przedszkolny zestaw programów
- Program adaptacji dziecka trzyletniego

- Indywidualne programy nauczania

Plan współpracy z rodzicami
Kodeks zachowań dla placówki – zasady bezpiecznej relacji pracownik - dziecko

I. UWARUNKOWANIA PRAWNE I POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

1. Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.poz.35).

2. Ustawa z 23 czerwca 2016 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz.1010)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe ((Dz. U. 2017 poz. 59)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz.60)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270)

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113)

8. Statut Niepublicznego Przedszkola Nr 2 w Białymstoku.

9.Programy wybrane do pracy w danym roku szkolnym.

II.MISJA PRZEDSZKOLA

Myślą przewodnią naszej misji jest przesłanie znanego felietonisty, szanowanego człowieka Roberta Fulghum, który pisał, jak ważne są w życiu proste prawdy poznawane właśnie w grupie przedszkolaków.

Dziel się z innymi.
Odkładaj rzeczy w miejsce, skąd je wziąłeś.
Nie bij.
Sprzątaj po sobie.
Nie bierz rzeczy, które nie należą do ciebie.
Przeproś, jeśli kogoś uraziłeś.
Umyj ręce przed jedzeniem.
Nie zapomnij spuścić wody w toalecie.
Żyj w równowadze- naucz się trochę i pomyśl trochę, i maluj, i rysuj, i potańcz, i pograj i popracuj każdego dnia trochę.
Kiedy wychodzisz uważaj na ruch uliczny.
Dostrzegaj wszystkie cuda tego świata.

Stawiamy więc na wychowanie – celowe i systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych i wygaszanie niechcianych.

Wyposażamy dzieci w system wartości uniwersalnych, respektując chrześcijański system wartości. Dbamy o to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności tworzyć wychowankom warunki do budowania poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie.

Strukturę przedszkola opieramy na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów: nauczycieli, dzieci i rodziców. Priorytetem jest tworzenie środowiska przyjaznego dzieciom, pozwalającego na wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.

Dążymy do tego, by wychowanie było wspólną podróżą dzieci i dorosłych.

Dbamy o to, by dziecko prowadzone przez nas miało poczucie własnej wartości, w tym poczucie godności, bezpieczeństwa.

Organizując proces uczenia przestrzegamy prawidłowości rozwojowych, dostosowując ten proces do rzeczywistych potrzeb i możliwości dziecka.

Promujemy środowisko, w którym żyjemy, a dzieci poznają je i dostrzegają jego piękno.

Uważamy, że realizacja naszych założeń zapewni nam satysfakcję, a dzieciom i ich rodzicom zadowolenie

III. WIZJA PRZEDSZKOLA

Obraz dziecka.

Dziecko jest:

Wyposażone w wartości chrześcijańskie
ufne w stosunku do nauczycieli,
aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

świadome zagrożeń,
twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.

Model absolwenta.

Dziecko wykazuje:

motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
zainteresowane treściami nauczania,
chęć poznania czegoś nowego (jest kreatywne, śmiałe, ciekawe świata i ludzi)
umiejętność koncentracji uwagi,
umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
umiejętność współpracy w grupie (umie współdziałać z innymi, podporządkowuje się poleceniom, normom),

Posiada:

wyobrażenie o obowiązkach wnikających z roli ucznia,
podstawowa wiedzę o świecie i jego Stwórcy,
system wartości uniwersalnych, wypracowany wspólnie z rodzicami,
umiejętności kluczowe, zapewniające mu osiągnięcie sukcesu w szkole,
ceni środowisko, w którym żyje, dostrzega jego piękno, zna swój region.

Rozumie, zna:

prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
zasady bezpieczeństwa, zabawy i higieny,
symbole narodowe,
rozumie potrzebę szanowania przyrody,
przestrzega praw i zasad.

Nie obawia się:

reprezentować przedszkole,
chwalić się swoimi pomysłami, sukcesami,
wykazywać inicjatywę w działaniu,
wyrażania własnych uczuć.

Obraz kadry

wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
dyrektor jest wykwalifikowanym menadżerem oświaty, dbającym o systematyczny rozwój jakościowy placówki,
pracownicy przedszkola podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z koncepcją rozwoju przedszkola,
w działaniach nauczyciele kładą szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym,
zajęcia są dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i ich rodziców

klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy.

Obraz bazy przedszkolnej:

przedszkole jest przyjazne dziecku i jego rodzicom
baza i wyposażenie zapewniają pełną realizację zadań przedszkola.

Obraz przedszkola w środowisku:

praca przedszkola jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym,
przedszkole stanowi ważne ogniwo w systemie oświatowym.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY PRZEDSZKOLA
Modyfikując koncepcję rozwoju pracy Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Białymstoku, uwzględniając przepisy prawa oświatowego, w szczególności rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, wyszczególniono następujące wymagania, które wytyczają drogę do analizy sytuacji naszej placówki.

1.Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2.Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3.Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4.Dzieci są aktywne.
5.Respektowane są normy społeczne.
6.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji.
7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8.Promowana jest wartość chrześcijańska wychowania przedszkolnego.
9.Rodzice są partnerami przedszkola.
10.Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11.Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12.Zarządzanie przedszkolem służy rozwojowi.

Wymaganie

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

*Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

*Koncepcja przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

*Monitoruje się założenia koncepcji pracy przedszkola i modyfikuje w miarę potrzeb.

Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

*Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.

*Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone.

*Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów.

*Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

*Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów. W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

*Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

*W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

*Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.

*Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.

4. Dzieci są aktywne.

*Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.

*Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.

*Dzieci są wdrażane do samodzielności.

*Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.

*Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Respektowane są normy społeczne.

*Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

*Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

*Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.

*Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

*W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.

*Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i w razie potrzeb modyfikowane.

*W przedszkolu wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

*Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb modyfikuje.

*Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

*W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

*Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.

*Przedszkole współpracuje z poradniami psych-pedagog. i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

*W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom dzieci.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

*Nauczyciele pracują zespołowo.

*Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy.

*Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

*Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

*Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

*Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.

*Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego i chrześcijańskiego

*Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

*Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinii rodziców na temat swojej pracy.

*W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

*W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

*Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

*Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

*Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.

*Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

*W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

*Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnienie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

*Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.

*W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

*Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.

*Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

*Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

*Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.

*Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb.

KIERUNKI I SPOSOBY ROZWOJU

W proponowanych kierunkach rozwoju przedszkola na najbliższe lata uwzględniono wypracowane wspólnie założenia. Najważniejsze z zadań:

1. Tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej:

- podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach

- monitorowanie potrzeb nauczycieli i organizowanie form doskonalenia na terenie placówki

2.Zapewnienie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników, budowania zespołu:

- organizowanie imprez integracyjnych, uroczystości przedszkolnych, np.: opłatek pracowniczy, Dzień Edukacji Narodowej,Adwentowe i Wielkopostne Dni Skupienia

- dobry przepływ informacji, dbanie o dobre relacje pomiędzy pracownikami

3. Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej przedszkola

- systematyczne wzbogacanie wyposażenia sal oraz pomocy dydaktycznych i rozwojowych

- modernizacja i doposażenie placu zabaw

4. Efektywna promocja przedszkola i edukacji przedszkolnej

- prowadzenie strony internetowej

- udział w uroczystościach i imprezach na terenie miasta

5. Poszerzenie zakresu działalności przedszkola

- wprowadzenie warsztatów kulinarnych w każdej grupie

6. Stosowanie elementarnych zasad w stosunku do dzieci:

- zaspokajanie potrzeb dziecka

- indywidualizacja oddziaływań w zależności od potrzeb i możliwości dziecka

- organizacja środowiska umożliwiającego nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko

- integracja procesów wychowania i edukacji

- respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propagowanie dbałości o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie

- wdrażanie dzieci do troski o własne zdrowie i aktywność ruchową oraz poznawczą w naturalnym otoczeniu, do samodzielności

- rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, nauka współdziałania i prowadzenie planowanego procesu wychowawczego opartego na wartościach chrześcijańskich

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, doskonalenie kompetencji poznawczych wychowanków, poprzez m. in. organizację zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA NAJBLIŻSZE LATA

1. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

2. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

3. Wprowadzenie i wdrażanie kodeksu zachowań dla placówki – zasad bezpiecznej relacji pracownik - dziecko

Uwagi o realizacji:

Koncepcja Pracy Przedszkola może być modyfikowana
Jest uzupełnieniem żądań określonych w Statucie Przedszkola
Koncepcje zatwierdza do realizacji dyrektor przedszkola
Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora przedszkola bądź Organ Prowadzący.
Wnioski wynikające z realizacji zadań Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej po każdym półroczu
Przedstawiona koncepcja rozwoju jest drogowskazem na najbliższe lata działalności naszego przedszkola. Uwzględniając jej otwartą formę zakładamy, że zmieniająca się rzeczywistość, w której funkcjonujemy i związane z tym wymogi będą powodować zmiany w powyższej propozycji.

„Gdziekolwiek popatrzymy, wszędzie natkniemy się na błąd i omyłkę! Ale kiedy chcemy zmierzać ku doskonałości, to musimy na błędy uważać, bowiem doskonalenie możliwe jest tylko poprzez korektę.”

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne:

  • w okresie od dnia: 01.09 do dnia 31.07
    od godz.  6.30 - 16.30 od poniedziałku do piątku włącznie
  • przerwa wakacyjna: sierpień

Szybki kontakt

tel. 85 740-66-50, 85 740-66-51

przedszkolesmbial@gmail.com

ul. Rynek Kościuszki 5
15-091 Białystok